Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas mūzika un mākslas skola,
Prūšu iela 13B, Rīga,
LV-1057

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv,
Latvija
 
 

MĀKSLA

Direktores vietniece izglītības jomā Mākslas nodaļā Ginta Kristjansone, tālr.: 67474196, e-pasts: gkristjansone@gmail.com

Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla” (20V21100)

Mērķis: Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgu, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

 

Programmas ietvaros īstenotie mācību priekšmeti:

Zīmēšana.

Šajā mācību priekšmetā audzēkņi mācās attēlot apkārtējo pasauli, zīmēt pēc atmiņas, veikt radošus uzdevumus. Apgūst dažādas zīmēšanas tehnikas, stilistiku, kompozīciju, pielietot zīmējuma izteiksmes līdzekļus.Šo mācību priekšmetu apgūst 5 mācību gadus (280 stundas).

Gleznošana.

Gleznošanā galvenais izteiksmes līdzeklis ir krāsa. Audzēkņi iemācās valdīt pār to – apgūst krāsu mācības pamatus, mācās ar tās palīdzību attēlot apkārtējo pasauli - gleznot no dabas. Apgūst dažādas gleznošanas tehnikas, iepazīst glezniecības žanrus. Gleznošanu apgūst 5 mācību gadus (280 stundas).

Kompozīcija.

Mācību priekšmets, kurš apvieno mākslas jomas, dodot plašāku skatījumu uz kultūrvidi – tās vizuālām un estētiskām vērtībām, stilistisko daudzveidību. Kompozīcijas saturs nodrošina saikni starp visiem mācību priekšmetiem, lai izglītojamais iegūtu pieredzi daudzveidīgi lietot iegūtās zināšanas un prasmes.Kompozīcijas uzdevumi tiek ietverti citos mācību priekšmetos. Kā atsevišķu mācību priekšmetu audzēkņi mācās 3 mācību gadus (210 stundas).

Mākslas valodas pamati.

Mācību priekšmets, kas iepazīstina ar dažādām cilvēka radošās darbības jomām, to vēsturisko attīstību. Tā saturs ietver mākslas un vizuālās kultūras daudzveidīgās izpausmes - vizuālo mākslu, arhitektūru, dizainu, starpdisciplināras aktivitātes un sniedz plašāku skatījumu par to, kā māksla un cilvēka radošā darbība ietekmē kultūrvidi. Šo mācību priekšmetu apgūst 2 mācību gadus (140 stundas).

Darbs materiālā.

Audzēkņi iepazīst un mācās izprast dažādu materiālu (papīrs, plastikāts u.c.) un tehnoloģiju pielietojuma iespējas radošo ieceru realizācijai, attīstītu  telpisko domāšanu, apgūtu kompozīcijas zināšanu un iemaņu pielietojumu,  attīstītu audzēkņu kinētiskās spējas, veidotu saikni starp vizuāli plastiskās mākslas mācību priekšmetiem. Šo mācību priekšmetu apgūst 2 mācību gadus (140 stundas).

Veidošana.

Mācību priekšmeta saturs nodrošina saikni starp visiem izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetiem, kā arī priekšnoteikumus apgūto zināšanu un prasmju daudzveidīgai lietošanai. Šis mācību priekšmets izglītojamajiem nepieciešams, lai iepazītu un izprastu veidošanas materiālu - mālu un tehnoloģiju pielietojuma iespējas radošo ieceru realizācijai, attīstītu  telpisko domāšanu, apgūtu kompozīcijas zināšanu un iemaņu pielietojumu,  attīstītu audzēkņu kinētiskās spējas.Mācību priekšmetu Veidošana apgūst 2 mācību gadus (140 stundas).

Zīda apgleznošana.

Dod iespēju iepazīt jaunus materiālus, jaunas tehnikas savu radošu ieceru realizēšanai. Zīda apgleznošana ir mācību priekšmets, kas iepazīstina ar zīda apgleznošanas tehnikām. Dod iespēju apgūt kompozīcijas zināšanu un iemaņu pielietojumu, gleznošanas prasmi uz zīda, veidotu saikni starp vizuāli plastiskās mākslas mācību priekšmetiem. To apgūst 3 mācību gadus (210 stundas).